×

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling 18. februar 2023

§1 Navn
Foreningens navn er Midtsjællands Rollespilsforening og er stiftet d. 10. september 2008. Foreningen er hjemmehørende i Ringsted kommune. Foreningens cvr nummer er 3166 3105 og kan kontaktes via foreningens mail mrf.live@gmail.com, samt gennem via de sociale medier, som den til enhver tid siddende bestyrelse vælger. Bestyrelsen kommunikerer oplysninger til medlemmerne via vores hjemmeside www.mrf-live.dk samt via de sociale medier, som den til enhver tid siddende bestyrelse vælger.

§2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til live rollespil. Dette skal opnås ved at lave live rollespil under ordnede forhold, med den gode oplevelse i højsædet. Vi ønsker, gennem rollespillet, at skabe et socialt forum for børn og unge. Det tilstræbes at afholde live rollespilsarrangementer den 3. lørdag i måneden.
§3 Medlemsskab
Som medlem kan optages enhver over 9 år, der kan vedkende sig de nærværende regler. Dog skal det bemærkes, at medlemmer under 18 år skal have en tilladelse fra forældre/værge. Dette gælder for nye medlemmer indmeldt efter april 2023.
Stk. 2. Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne eller udelukke et medlem, når der findes grund herfor. Det medlem, der sættes i karantæne eller udelukkes, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Hvis et medlem bliver udelukket eller sat i karantæne, kan medlemmet udbede sig en skriftlig forklaring og/eller et møde, hvor grunden præciseres. Hvis et medlem har anket en udelukkelse, træffes afgørelse om genoptagelse ved simpelt flertal.
Stk. 3. Idet foreningen laver arrangementer for personer under 18 år, forventes det, at alle deltagere opfører sig anstændigt, og at man ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra spillet samt udelukkelse/ karantæne fra foreningen.
Stk. 4. Foreningen kan vælge at lave arrangementer for personer på 16+ af social karakter, hvor der kan gives dispensation, så der kan indtages alkohol. Det skal dog foregå under ordnede forhold og i god ro og orden. Dog vil foreningen ikke forestå salg af alkohol.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forlængelse af februar eller marts måneds spilledag. Invitation til generalforsamlingen, samt dagsorden, kommunikeres på foreningens hjemmeside www.mrf-live.dk senest 21 dage før.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Fremmødte forældre/værger kan stemme på vegne af medlemmer under 16 år.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
Ved behandling af forslag til vedtægtsændringer, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for disse vedtægtsændringer. Det er ikke muligt på generalforsamlingen at stille yderligere ændringsforslag eller rettelser til de indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det er op til forslagsstilleren, om denne ønsker, at der stemmes for vedtægtsændringer samlet, eller at der stemmes for hvert enkelt punkt. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Det tilstræbes, at alle indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest dagen før generalforsamlingen.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten.
Stk. 6. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, senest 7 dage før generalforsamlingen. Forældre/værge kan stemme på vegne af medlemmer under 16 år.
Medlemmer, der af bestyrelsen er udelukket og har ønsket at anke beslutningen, har ret til at møde op og stemme i egen sag uden at have indbetalt kontingent for indeværende år. Får det udelukkede medlem medhold i anken, kan medlemmet indbetale kontingent for kommende år og deltage i resten af generalforsamlingen med stemmeret. Såfremt medlemmet ikke får medhold i sin anke, kan medlemmet ikke genoptages i foreningen og skal derfor forlade generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen kan indbyde udefrakommende til at deltage i generalforsamlingen, hvis det skønnes, at de har en relevant viden eller information, der kan være til gavn for generalforsamlingen. Disse har ingen stemmeret på generalforsamlingen og skal følge de af generalforsamlingen angivne retningslinjer.

§5 Dagsorden
Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent (og referent)
  1. Behandling af eventuelle anker
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Orientering om årets budget og godkendelse heraf
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af
  1. Bestyrelse
  2. Suppleanter
  3. Revisor
 8. Eventuelt
§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen med op til 4 medlemmer i lige år og op til 3 medlemmer i ulige år. Der vælges op til 2 suppleanter, der er på valg hvert år. Det tilstræbes, at et af bestyrelsesmedlemmerne er 15-18 år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt.
Stk. 4. Bestyrelsen tilstræber at opnå enighed i alle beslutninger. Beslutninger, der ikke kan indgås ved enighed eller kompromis, afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Stk. 5. Der skrives referat ved bestyrelsesmøder. I forbindelse med sager der har en personfølsom karakter eller af andre grunde kan indeholde følsomme oplysninger, er bestyrelsen pålagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt gælder også efter en udtrædelse af bestyrelsen.
Stk. 6. For at kunne stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant ved generalforsamlingen skal man være medlem af foreningen. Forældre/værge til medlemmer under 16 år kan stille op til bestyrelsen på vegne af medlemmet.
Stk. 7. Bestyrelsen samarbejder med arrangører om foreningens arrangementer. Alle arrangører er bestyrelsens betroede hjælpere, og alle skal godkendes af bestyrelsen. Som udgangspunkt har arrangørerne mulighed for selv at vælge deres samarbejdspartnere. Imidlertid er det bestyrelsen, der suverænt bestemmer, hvem der kan sidde i arrangørgruppen. Arrangører og bestyrelse aftaler løbende indbyrdes, hvordan samarbejdet konkret udfoldes.
Stk. 8. Der indhentes børneattest på alle bestyrelsesmedlemmer og arrangører, og det forventes, at alle opfører sig anstændigt og forbilledligt overfor medlemmer samt holder en respektfuld tone indbyrdes.
Stk. 9. Bestyrelsen kan vælge eksterne samarbejdspartnere i det omfang, bestyrelsen finder det gavnligt.
Stk. 10. Bestyrelsen tilstræber at vælge et medlem, der kan sidde som repræsentant for MRF i lokalrådet.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg af materiel tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Indkøb af materialer til under kr. 1000,00 til brug ved arrangementer kan foretages af personer, der er udpeget af bestyrelsen. Ved større beløb skal formand og kasserer godkende disse.
Stk. 3. Foreningen kan ikke optage gæld uden godkendelse af generalforsamlingen.
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Stk. 5. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, har ikke krav på nogen del af foreningens formue, udbytte, økonomisk gevinst eller materiel.

§9 Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det tilstræbes, at bestyrelsen afgiver driftsregnskab og status til revision senest 1. februar.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren
Stk. 4. Medlemsdatabase ajourføres af kasserer. Opbevaring af data kan ske hos samarbejdspartner valgt af bestyrelsen. Opbevaring af data, herunder personfølsomme oplysninger, skal overholde gældende lovgivning.

§10 Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en lovligt indvarslet generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af disse stemmer herfor.
Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den første generalforsamling og senest 14 dage senere.
Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 4. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal gives til foreninger med lignende formål.
×