Vedtægter i PDF fil: Vedtægter MRF 2021

§1 Navn

Foreningens navn er Midtsjællands Rollespilsforening og er stiftet den 10. september 2008. Dens hjemsted er Ringsted Kommune.

§2 Formål 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til liverollespil. Og herved få alle der er interesseret i liverollespil under ordnede forhold, samt i det hele taget at bidrage til, at medlemmerne får et sundt og godt indhold. At skabe et socialt forum for børn og unge.

§3 Medlemsskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne eller udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det medlem, der sættes i karantæne eller udelukkes, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4 Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar-marts og indkaldes på www.mrf-live.dk med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 6. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som senest dagen derpå, inden generalforsamlingens start, har indbetalt kontingent.

Stk. 7. Bestyrelsen kan udstede observatørstatus ved generalforsamlingen til ikke medlemmer af foreningen (f.eks. kommune, eksterne rådgivere og lign.)

§5 Dagsorden

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1.                     Valg af dirigent

2.                     Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3.                     Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.                     Fastsættelse af kontingent

5.                     Orientering om årets budget og godkendelse heraf

6.                     Behandling af forslag

7.                     Valg af:

a. Bestyrelse
b. Suppleanter
c. Revisor

8.                     Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen med op til 4 medlemmer i lige år og op til 3 medlemmer i ulige år. Der vælges op til 2 suppleanter, der er på valg hvert år. Det tilstræbes at et af bestyrelsesmedlemmerne er mellem 15-18 år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Vedtagelsen i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. For at kunne stille op til bestyrelsesmedlem eller suppleant ved generalforsamlingen, skal man være medlem af foreningen. Er man medlem under 16 år, så kan ens værge stille op til bestyrelsesposter på vegne af en.

§8 Formue

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgået forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskaber følger kalenderåret og senest den 28. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisionen.

Stk. 2. Revisionen består af 1 person, der skiftevis vælges for en 1-årig periode på generalforsamlingen.

10 Opløsning

Stk. 1. Beslutningen om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne stemmer.

Stk.2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal gives til foreninger med lignende formål.

webdesign Webvenbjerg.dk & SEO Metatags.dk